010-2930808 | info@vso-ajschreuder.nl Volg ons op Twitter   
  VSO A.J. Schreuder  
U bent hier Praktische informatie Ouderregiegroep

Ouderparticipatie

Als ouders meedoen met activiteiten of hand- en spandiensten verrichten op school dan spreken we van ouderparticipatie.
Een formele vorm hiervan zijn ouders die zitting hebben in de medezeggenschapsraad of het bestuur.
Wij spreken van ouderbetrokkenheid als uit het gedrag van ouders blijkt dat zij zich (mede) verantwoordelijk voelen voor de schoolontwikkeling van de leerling.

 

Ouderbetrokkenheid

Ouderbetrokkenheid levert een grote bijdrage aan de ontwikkeling en het leersucces van leerlingen. Als school willen wij heel graag dat ouders betrokken zijn.
Daarom hebben wij een ouderregiegroep. 
In deze groep zitten teamleden en ouders van onze school.
Samen proberen wij de ouderbetrokkenheid vorm te geven. 
Dit doet de groep n.a.v. 10 criteria die met ouderbetrokkenheid te maken hebben. 
Elke vergadering praten we over een paar aspecten die nodig zijn om de ouderbetrokkenheid te vergroten. 

Hieronder vindt u de 10 criteria waar wij voortdurend aan werken:

 1. De school heeft met ouders een heldere visie op samenwerking geformuleerd.
  Uit alle informatie van de school aan ouders blijkt hoe belangrijk de school het samenwerken met ouders vindt. |
  Ook in het gedrag van de medewerkers van de school is de visie op ouderbetrokkenheid zichtbaar.
 2. De school laat zien dat docenten, leerlingen en ouders actief betrokken worden bij het schoolbeleid.
  Bijvoorbeeld door middel van panelgesprekken met ouders, een leerlingenraad, een brainstorm tussen docenten,
  leerlingen en hun ouders over een bepaald beleidsthema, enzovoort. Docenten, leerlingen en ouders weten wat er met hun inbreng gebeurt.
 3. Op school is aan alles te merken dat docenten, leerlingen en ouders welkom zijn op school.
 4. Ouders en docenten werken voortdurend samen om het leren en een gezonde ontwikkeling van leerlingen te ondersteunen, zowel thuis als op school.
 5. Gesprekken tussen docenten, leerlingen en ouders worden vanuit gelijkwaardigheid gevoerd. Iedereen heeft zijn eigen actieve inbreng.
  Leerlingen zijn zoveel mogelijk bij alle gesprekken aanwezig.
  De plaatsen waar gesprekken worden gevoerd zijn voor iedereen comfortabel en gelijkwaardig en er is voldoende tijd voor alle deelnemers.
 6. Docenten, leerlingen en ouders voelen zich verantwoordelijk voor elkaar en zijn daarop aanspreekbaar.
  Zo wordt er respectvol over elkaar gesproken zowel binnen als buiten de school.
  Voor docenten, leerlingen en ouders die buiten de groep dreigen te vallen voelt iedereen zich verantwoordelijk.
 7. Het leerlingendossier is toegankelijk voor docenten en ouders. Ouders worden uitgenodigd informatie toe te voegen.
 8. De school laat zien open te staan voor verbetersuggesties en gaat op een transparante manier om met klachten.
  Iedereen kan zien welke (officieel) gemelde klachten er zijn en wat er met deze klachten gebeurt.
  Natuurlijk worden privacy regels hierbij in acht genomen.
 9. Ouders zijn aanwezig bij de startgesprekken en op andere samen afgesproken contactmomenten.
  Daarbij is helder voor school en ouders wanneer aanwezigheid verwacht wordt en waarom.

Wetten en schoolregels worden door de school actief en helder duidelijk gemaakt en door iedereen nageleefd (zoals o.a. leerplicht, ouderbijdrage en omgangsregels).

 

Nieuws:
 
Locatie:
 
  © 2016 Copyright All rights reserverd | Realisatie: VDLX  
Ouderbetrokkenheid op de VSO A.J. Schreuder VSO school voor ZMLK te Rotterdam Zuid VSO AJ Schreuderschool, speciaal voortgezet onderwijs, ouderbetrokkenheid, zmlk, zeer moeilijk lerend, autisme, ouderregiegroep, pdd-nos, Rotterdam-Zuid, PCBO, Down, christelijk