010-2930808 | info@vso-ajschreuder.nl Volg ons op Twitter   
  VSO A.J. Schreuder  
U bent hier De school Missie en Visie

Missionstatement

"Op de A.J. Schreuder werken leerlingen aan hun toekomst, waarbij verantwoorde voorbereiding op hun rol in de samenleving voorop staat!”
 
Visie
 
Identiteit
 • Onze school is een protestant-christelijke school, waarbinnen ruimte is voor mensen van verschillende culturen, geaardheid en geloofsovertuiging.
 • Bij ons schoolprogramma horen momenten van bezinning en viering van christelijke feesten.
 • Wij werken vanuit waardering, met respect en passie aan de ontwikkeling van onze leerlingen.
 • Belangrijk is dat de leerlingen een positief zelfbeeld ontwikkelen. 
Onderwijs
 • Wij willen onze leerlingen binnen ons onderwijs ondersteunen bij het aanleren van cognitieve, sociale en praktische vaardigheden,
  die hen in hun toekomst helpen om volwaardig burger te kunnen zijn.
 • Wij willen voorgaande activiteiten bij uitstek laten plaatsvinden in een veilige omgeving: leerlingen moeten zich veilig voelen binnen de school:
  in relatie tot docenten en tot elkaar.
 • Wij willen binnen de vorming van onze leerlingen accent leggen op de pedagogische rol van de school, waarbij de christelijke identiteit ons uitgangspunt is.
 • Wij willen in ons onderwijs leerlingen onderwijzen en begeleiden op het gebied van werken, wonen en vrije tijd, zodat zij binnen hun eigen
  mogelijkheden deel kunnen nemen aan het maatschappelijk leven als burger. 
Ontwikkelingsperspectief
 • De school werkt planmatig met een individueel ontwikkelingsperspectief en transitiedocument, vastgesteld door de commissie van begeleiding.
  Dit doen wij volgens een vastgelegd schoolplan: met de kerndoelen, het zgn. activerende directe instructiemodel, Teach technieken,
  een pedagogische standaard voor pedagogisch handelen en de leerlijn Leren Leren.
 • Elke leerling zich kan ontwikkelen binnen de eigen specifieke mogelijkheden. Dit houdt in dat wij passend onderwijs bieden,
  waarbij wij aandacht hebben voor de individuele ontwikkeling en zelfredzaamheid. 
Professionaliteit
 • Onze teamleden werken voortdurend aan hun eigen professionaliteit en vakbekwaamheid om leerlingen de adequate ontwikkeling aan te bieden. 
Ouders/verzorgers
 • Wij zien ouders/verzorgers als partners in de opvoeding van hun kind(-eren)en om passend onderwijs te realiseren.
  Ouders/verzorgers en leerlingen worden betrokken bij het onderwijsproces. 
Op weg naar arbeid of dagbesteding
 • Het streven is om de A en B leerroute leerlingen te begeleiden naar een passende arbeidsplek in de maatschappij.
  Daarbij is het de bedoeling dat een leerling de werknemersvaardigheden voldoende beheerst.
 • Door middel van stages en arbeidstraining streven wij er naar de vereiste werknemersvaardigheden te ontwikkelen die samenhangen met de
  toekomstige werksituatie.
 • Als school streven wij ernaar om alle leerlingen kennis te laten maken met de eisen die werksituaties stellen aan onze leerlingen.
  Het accent ligt daarbij op de mogelijkheden van onze leerlingen.
 • Het streven is om de D leerroute leerlingen te begeleiden naar een plek in een arbeidsmatige dagbesteding.
  Daarbij is het de bedoeling dat de leerling zoveel mogelijk werknemersvaardigheden oefent.
Nieuws:
 
Locatie:
 
  © 2016 Copyright All rights reserverd | Realisatie: VDLX  
Missie en Visie VSO school voor ZMLK te Rotterdam Zuid VSO AJ Schreuderschool, speciaal voortgezet onderwijs, gehandicapten, zmlk, zeer moeilijk lerend, autisme, adhd, pdd-nos, Rotterdam-Zuid, PCBO, Down, christelijk