010-2930808 | info@vso-ajschreuder.nl Volg ons op Twitter   
  VSO A.J. Schreuder  

U bent hier
Praktische informatie Medewerkers

Onderwijsteam

 

 

Mw. P.H.E. Nagtegaal - v. Driel, Directeur

 

 

Dhr. W. van Roosendaal, Stagecoördinator

 

 

Mw. D. Soutendijk, Orthopedagoog

 

 

Mw. J. Brussaard, Internbegeleider

   

 


Onderwijzend Personeel:

 

Onderwijsondersteunend Personeel:

Mw. M.J. van Acker    
Dhr. E. Versteegt   Mw. S.F. Groen - Kranendonk
Mw. N. Dijkstra - Donkers   Mw. D. Bonte
Mw. E. Visser   Mw. I. v.d. Meer - v.d. Berg
Mw. A. Hoeksema   Mw. L. Muntslag
Mw. L. Huyben   Mw. A.M. Labourel - van Dam
Mw. N. de Kok   Mw. M. Schop - Zwanenburg
Mw. P.C.A. Simon   Mw. L Hilkemeijer
Mw. T. Wijmans
  Mw. W. Boer
Mw. W. Wiersma   Mw. C. Soeterbroek
Mw N. Vlietland   Mw. A. Agten
Mw. C. Straver    Mw. N. Reijgersberg
Mw. P.L. Vinke - Warnaar    

Mw. L. Kunst

   
Dhr. I. Lavooy  
Mw. B. Schenau   Oefentherapie:
Mw. J. Bok-Kok

 

Mw. L. Bethlem
Mw. S. Landman    
    Schoolmaatschappelijk werk:
 

 

Mw. M. Ozturk

     
    Conciërge:

 

Dhr. H. van Tol
Vakleerkracht Bewegingsonderwijs:  
Vacature   Administratie:

 

Mw. A. Jeelof - Kunst
   

 

 

Stage Coördinator:


   Dhr W. van Roosendaal 
     

 

 

   

Wilt u een medewerker mailen typt u dan: voorletter.achternaam@vso-ajschreuder.nl

Naar boven

Groepsleerkrachten
De groepsleerkracht is verantwoordelijk voor de dagelijkse invulling van het pedagogisch en didactisch handelen t.o.v. de leerlingen.
Ook is hij / zij direct verantwoordelijk voor het welzijn van de leerlingen. Hij / zij draagt zorg voor de voorzieningen binnen de groep,
voor het materiaal dat nodig is en zorgt voor verantwoorde rapportage over de leerlingen naar directie en ouders.

Tot slot draagt hij / zij medeverantwoordelijkheid in de schoolorganisatie door het uitvoeren van bijzondere taken (volgens taakverdelingssysteem).

Naar boven

Vakleerkrachten
Op onze school hebben we vakleerkrachten voor de verschillende praktijkvakken. 
Tijdens de lessen van de vakleerkracht wordt er gewerkt met halve groepen, uitgezonderd de lessen bewegingsonderwijs.

Meer informatie over de praktijkvakken klik hier

Naar boven

Klassenassistentes
Klassenassistenten verlenen assistentie in één of meer groepen. Zij hebben een onderwijs ondersteunende taak.  
Zij werken in nauw overleg samen met de groepsleerkracht of vakleerkracht. 

Naar boven

Intern begeleider
De interne begeleider is verantwoordelijk voor de leerlingenzorg. Zij houdt leerling-besprekingen met de leerkrachten en ondersteunt bij het
maken van handelingsplannen.
Het ontwikkelen van een leerlingvolgsysteem is hierbij een belangrijke taak.
Ook gaat de interne begeleider de klassen in om bijvoorbeeld een leerling te observeren of om de leerkracht te begeleiden in zijn didactisch of pedagogisch handelen.

De interne begeleider is de schakel in ons leerlingzorgsysteem. Niet alleen begeleidt zij de leerkrachten, maar is ook de schakel
tussen de leerkracht en extra deskundigen,
zoals orthopedagoog, maatschappelijkwerker, logopediste, bewegingstherapeut en schoolarts en ook naar instituten als Jeugdzorg,
Consulententeam, ASVZ, Riagg enz.

Naar boven

Orthopedagoog/psycholoog

De schoolpsycholoog is lid van de Commissie van Begeleiding. Daarnaast volgt de schoolpsycholoog de ontwikkeling van de leerlingen gedurende de hele
schoolcarrière d.m.v. psychodiagnostische onderzoek. 
D.m.v. deze psychodiagnostische onderzoeken wordt ook gekeken of de leerlingen nog op hun plaats zitten binnen het ZMLK-onderwijs en wordt eens in de
vier jaar herindicatie cluster 3 onderwijs bij het REC aangevraagd. Mochten leerlingen niet meer op een plaats zitten binnen het ZMLK-onderwijs dan adviseert
de schoolpsycholoog voor een vervolgtraject.
De schoolpsycholoog ondersteunt ook de leerkracht door het geven van praktische adviezen. Daarnaast biedt hij of zij ondersteuning bij handelsplannen en
geeft het team uitleg over het leren omgaan met o.a. bepaalde syndromen, psychiatrische stoornissen, gedragsproblemen en sociaal-emotionele problematiek.

Naar boven

Oefentherapie 

De kinderoefentherapeut is gespecialiseerd in de motorische ontwikkeling van jongeren en behandelt kinderen met een motorische ontwikkelingsachterstand.
Zij behandelt uiteraard ook kinderen en jongeren met houdings- en/of bewegingsproblematiek. De therapie wordt vergoed vanuit de basisverzekering van het kind.
Er is wel een verwijzing van de huisarts nodig. 

Wilt u meer informatie over kinderoefentherapie of over In Balans Oefentherapie, dan kunt u dit vinden op deze website of www.inbalans-oefentherapie.nl

Naar boven

Schoolarts
De schoolarts is in dienst van de Schoolartsendienst Rotterdam. Zij is lid van de Commissie van Begeleiding.
Zij verricht de medische onderzoeken bij de leerlingen.
Twee keer per maand is zij een dag op school voor onderzoek en voor de vergadering van de Commissie van Begeleiding

Naar boven

Maatschappelijk werker
De maatschappelijk werkster is in dienst van de Stichting MEE in Rotterdam en heeft eens in de twee weken overleg met het management van
de school over probleemsituaties. Zij vormt de schakel tussen huis, school en voorzieningen zoals:

  • Sociale werkvoorziening (in Rotterdam: Multibedrijven)
  • Dagcentra
  • Gezinsvervangend tehuis
  • Internaten
  • Logeerhuizen
  • Gastgezinnen
  • Observatieplaatsing
  • Vakantieplaatsing

Ook de schoolmaatschappelijk werkster is lid van de Commissie ven Begeleiding.
Er is een open spreekuur op het VSO op dinsdag tussen 9 en 10 uur. 

Nieuws:
 
Locatie:
 
  © 2016 Copyright All rights reserverd | Realisatie: VDLX  
Medewerkers op de VSO A.J. Schreuder VSO school voor ZMLK te Rotterdam Zuid VSO AJ Schreuderschool, speciaal voortgezet onderwijs, gehandicapten, zmlk, zeer moeilijk lerend, autisme, adhd, pdd-nos, Rotterdam-Zuid, PCBO, Pythagorasweg